Kwartaalbericht MijnBeleggingscoach 1e kwartaal 2019

Een positief 1e kwartaal 2019
In ons vorige kwartaalbericht over het 4e kwartaal van 2018 gaven wij aan dat de daling van de
beurzen werd veroorzaakt door politieke en marktpsychologische factoren en dat fundamentele
factoren, zoals economische groei en bedrijfscijfers naar onze mening werden genegeerd. Anders
gezegd, de daling was van ‘technische aard’. We zien in het 1e kwartaal van 2019 een technisch
herstel. Er is ook meer oog voor de fundamentele factoren.

Vooruitzichten
Op dit moment is het marktbeeld nog altijd positief. Los van de emotie en korte termijn omstandigheden is het voor de lange termijn belegger belangrijk dat de economische groei goed blijft. De consensus mening is dat de groei iets lijkt af te zwakken.
Het blijkt dat de groei van de wereldeconomie naar verwachting licht zal
afnemen van 3.8 procent in 2018 naar 3.6 procent in 2019. Het IMF is nog iets somberder en verwacht
dat de wereldeconomie in 2019 zakt naar een groei van 3,5 procent om pas volgend jaar weer licht op
te veren naar 3,6 procent. De daling wordt volgens het IMF veroorzaakt wegens spanningen in de
handelspolitiek tussen China en de US, een mogelijke Brexit zonder deal en het verder vertragen van
de Chinese economie. Verder zijn de schulden wereldwijd van overheden, bedrijven en burgers verder
toegenomen. Met name voor de Eurozone is de groeiverwachting naar beneden bijgesteld door het
IMF. Voor de gehele Eurozone wordt een groei van 1,6 procent in 2019 verwacht en 1,7 procent in
20120. Klaas Knot is optimistischer. Hij verwacht een groeiversnelling voor de Eurozone in de 2 e
helft van 201

Consensus aanbeveling maart 2019
Mijnbeleggingscoach volgt voor u met belangstelling de mening van 43 grote banken en
vermogensbeheerders. Onderstaand de consensus aanbeveling.
Wat betekent dit voor de lange termijn doelstelling.
Als belegger is het belangrijk om de lange termijn doelstelling vast te houden. Over een langere
periode levert beleggen meer op dan sparen. Turbulentie tussentijds hoort daar nu eenmaal bij. Het
tussentijds timen van de markten is vrijwel geen doen. Wanneer stap je uit en wanneer weer in?
Timing leidt op lange termijn zelden tot succes.
Elk jaar kent moeilijke periodes.  Het is lastig om deze terugvallen te voorspellen, maar terugvallen in de
dubbele cijfers horen er in de meeste jaren nu eenmaal bij. Beleggers kunnen er maar beter rekening
mee houden.
Volatiliteit op de financiële markten is normaal. Beleggers moeten dan ook voorbereid zijn op
stijgingen en dalingen van hun beleggingen, en niet emotioneel reageren in spannende tijden.

Ondanks de dalingen in ieder jaar tonen ze aan dat de aandelenmarkt weer herstelde en positieve

rendementen leverde in de meeste kalenderjaren.
De les is: raak niet in paniek. Een terugval op de aandelenmarkt is vaker wel dan niet een kans en geen
reden om te verkopen.

Wat doet Mijnbeleggingscoach met deze informatie?
Mijnbeleggingscoach beoordeelt zowel de lange termijn fundamentele analyse als de kortere termijn
technische analyse. De lange termijn is zoals eerder beschreven leidend. De technische analyse is meer
een hulpmiddel om het marktsentiment te beoordelen.
We monitoren dagelijks de financiële markten enminimaal eens in de twee weken onze methodes.
We muteren alleen indien de fundamentele analyse daartoe aanleiding geeft.

Overzicht Activiteiten.
Laten doen
Wij helpen u met financiële coaching en vermogensbegeleiding. Voorbeelden hiervan zijn financiële
planning, selectie vermogensbeheerder of bank. Toegevoegde waarde beoordelen van uw bank of
vermogensbeheerder. Toezicht houden. Focus houden op de lange termijn doelstelling.
Heeft u bijvoorbeeld een of meerdere portefeuilles bij een bank of vermogensbeheerder, dan is het
verstandig om deze eens vrijblijvend te laten beoordelen. Wij analyseren de portefeuille(s) en
beoordelen deze op risico, prestatie en kosten. Zo blijkt of er toegevoegde waarde wordt geleverd.
Uit ervaring blijkt dat dit heel zinvol kan zijn.
Zelf doen
U kunt ook kiezen voor begeleiding bij meerdere in de praktijk geteste beleggingsmethodes als u zelf
wenst te beleggen bij bijvoorbeeld Binck of Degiro. Het betreft: De Aandelen Selectie Methode, De
Fund Selectie Methode, De Inkomsten Methode, De Beschermd Beleggen Methode, De
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Methode en de Alternatieve Investeringen Methode. Veelal
worden 2 a 3 methodes gecombineerd. Het doel is om hiermee uw financiële doelen te behalen en u te
ontzorgen.
Fonds Selectie Methode
Deze methode selecteert en bewaakt ETF’s en beleggingsfondsen op basis van kwalitatieve en
kwantitatieve criteria. Met name moet er sprake zijn van toegevoegde waarde op de lange termijn ten
opzichte van de relevante benchmark en van een gunstige risico/rendement verhouding.
Aandelen Selectie Methode
Het doel van deze methode is het selecteren van aandelen die voldoen aan fundamentele criteria, zoals
een gezonde balans, consistentie en voorspelbaarheid van de financiële prestaties, een goede
verhandelbaarheid en de winstontwikkeling op de korte en lange termijn en de daarbij behorende
waardering ten opzicht van de beurskoers.
Deze methode is dus gebaseerd op fundamentele (lange termijn) criteria en daarmee goed passend
voor beleggers met een lange termijn doel. Technische analyse (korte termijn) wordt wel
meegenomen, maar is ondergeschikt.
De portefeuille bestaat momenteel uit 44 aandelen, waarvan 23 in de US. Het is een mix van grote
bedrijven en middel grote bedrijven. Deze bedrijven zijn met name geselecteerd op relatieve
veiligheid, dus bedrijven met een gezonde verhouding eigen vermogen/schulden en
consistentie van financiële prestaties.
Inkomsten Methode
Deze methode is bedoeld voor beleggers die een periodiek inkomen uit de portefeuille wensen.
Deze methode is geheel gericht op het verkrijgen van inkomsten uit een internationale gespreide
portefeuille met het accent op vastrentende waarde. De inkomsten bedragen momenteel ongeveer
3 a 4 % per jaar. De hoofdsom zal tussentijds fluctueren.
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Methode bij NNEK vermogensbeheer
NNEK is een onafhankelijk vermogensbeheerder onder toezicht van de AFM en DNB die uitsluitend
werkt met tussenpersonen zoals Mijnbeleggingscoach.
NNEK staat voor doelbewust, maatschappijbewust en prijsbewust vermogen opbouwen. Deze
methode is vooral geschikt voor beleggers die streven naar een lange termijn doelstelling zoals
bijvoorbeeld pensioenopbouw. Dit kan met een eenmalige storting en of met een maandelijkse inleg.
Zowel voor de kleine als voor de grote belegger is deze methode interessant, mede door de
gemaximaliseerde beheervergoeding.
Alternatieve investeringen
Alternatieve investeringen zijn investeringen die weinig correlatie hebben met een gewone
beleggingsportefeuille. Dit kan in de risicospreiding nuttig zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het
investeren in de top van het MKB segment, wat al mogelijk is vanaf € 500,– . Op dit terrein zijn veel
partijen actief. Wij beoordelen aanbieders en helpen u een verantwoorde keuze te maken. Meer weten,
vraag om informatie bij uw beleggingscoach.

Bijeenkomsten
Mijnbeleggingscoach organiseert regelmatig bijeenkomsten met interessante sprekers.
Op 11 en 28 maart hielden wij in Rotterdam een presentatie over MKB financieringen en een lezing
over beleggen in samenwerking met Capital Circle en met NNEK. Via onze website zullen wij
binnenkort een overzicht geven van de geplande presentaties.

Website: www.Mijnbeleggingscoach.nl
Email: gerhard@Mijnbeleggingscoach.nl