Privacy Statement

Privacystatement

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze bewaren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Augustinus Beleggingscoaching. U dient zich ervan bewust te zijn dat Augustinus Beleggingscoaching niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Augustinus Beleggingscoaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Relevante persoonlijke en financiële gegevens

Gebruik van onze diensten

Augustinus Beleggingscoaching is onafhankelijk en u kunt gebruik maken van verschillende vormen van dienstverlening. Iedere vorm van dienstverlening vraagt om verschillende persoonlijke en financiële gegevens.

-Voor begeleiding van onze methodes is het afhankelijk of u gebruik maakt van een

bank of vermogensbeheerder of dat u een van onze methodes gaat volgen bij uw broker.

Met u wordt vooraf afgestemd welke gegevens daarvoor nodig zijn.

-Voor analyse en begeleiding van uw vermogen bij derden is het belangrijk om te weten

op welke basis er afspraken bij deze derden is gemaakt om de analyse en begeleiding

optimaal te kunnen uitvoeren. Ook dit wordt vooraf met u doorgenomen.

Persoonlijke gegevens kunnen verder worden gebruikt voor:

-Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder/informatie.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@augustinusbeleggingscoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Augustinus Beleggingscoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De benodigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Een derde partij is bijvoorbeeld uw bank of vermogensbeheerder. Wij zullen persoonlijke of financiële gegevens aan derden uitsluitend op uw verzoek en met uw toestemming communiceren.

Augustinus Beleggingscoaching bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Augustinus Beleggingscoaching.

We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als de autoriteiten hierom vragen. Of als u een klacht heeft ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Augustinus Beleggingscoaching verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Augustinus Beleggingscoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MBC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@augustinusbeleggingscoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Augustinus Beleggingscoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit/ persoonsgegevens/tip-ons.

Wij nemen uw privacy serieus

Augustinus Beleggingscoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op of stuur een mail naar info@augustinusbeleggingscoaching.nl.

Contactgegevens:
Gerhard Augustinus, Augustinus Beleggingscoaching
Van Gerrevinkstraat 1
8191 AK Wapenveld
06-37564767
info@augustinusbeleggingscoaching.nl